Urząd Gminy Nowe Ostrowy

WUP

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Beneficjent projektu: Gmina Nowe Ostrowy.
Koszty całkowite realizacji operacji: 46388,12 zł.
Kwota dofinansowania operacji: 25000,00 zł.
Cel operacji: wzrost jakości życia mieszkańców sołectwa Woli Pierowa poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji społeczności lokalnej.

Wrote Regionu Łódzkiego

Projekt "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00-005/09-00 z dnia 20 lipca 2009 roku

Koszt całkowity projektu: 100% - 21 533 000,00 PLN brutto.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% - 18 303 050,00 PLN brutto.

 

Wkład własny Gminy Nowe Ostrowy: 13300,67 zł. 

 

Więcej informacji: www.elodzkie.pl.