Urząd Gminy Nowe Ostrowy

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. Nr 47/1 "


Wartość ogólna zadania: 455 185,65 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 398 061 zł


Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i dachu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie opraw oświetleniowych, uporządkowaniu istniejących przewodów elektrycznych i antenowych na elewacji budynki,  wymianie zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne oraz wykonaniu izolacji przewodów instalacji c.o.

www.zainwestujwekologie.pl

 

WUP 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

WUP

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Beneficjent projektu: Gmina Nowe Ostrowy.
Koszty całkowite realizacji operacji: 46388,12 zł.
Kwota dofinansowania operacji: 25000,00 zł.
Cel operacji: wzrost jakości życia mieszkańców sołectwa Woli Pierowa poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji społeczności lokalnej.

Wrote Regionu Łódzkiego

Projekt "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.00-00-005/09-00 z dnia 20 lipca 2009 roku

Koszt całkowity projektu: 100% - 21 533 000,00 PLN brutto.

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% - 18 303 050,00 PLN brutto.

 

Wkład własny Gminy Nowe Ostrowy: 13300,67 zł. 

 

Więcej informacji: www.elodzkie.pl.