Urząd Gminy Nowe Ostrowy

WUP 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem projektu „Nowa szansa” jest:

 1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
 2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

 Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach kierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
 • Osób w wieku aktywności zawodowej
 • Osób korzystających z pomocy finansowej GOPS - u

Aby móc uczestniczyć w projekcie trzeba spełnić łącznie  wszystkie kryteria podane powyżej

________________________________________________________________________________________________

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 8 nowych osób bezrobotnych w tym 7 kobiet i 1 mężczyzn oraz będą kontynuować udział w projekcie osoby zrekrutowane w roku 2014 – 15 osób w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn.
W ramach projektu prowadzone będą :

 • warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna prowadzone przez doradcę zawodowego
 • warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna prowadzony przez psychologa
 • szkolenie zawodowe przygotowujące beneficjentów do zawodu Nowoczesny sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna w wymiarze 100 godzin
 • trening planowania budżetu domowego dla 23 osób (grupa osób zrekrutowanych w 2014r. i w 2015r. ) w wymiarze 16 godzin
 • Voucher na usługę fryzjersko-kosmetyczną dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna
 • wycieczka do Centrum Nauki i Badań Kopernik w Warszawie dla 50 osób w tym 23 uczestników projektu , 23 dzieci uczestniku projektu oraz 4 pracowników GOPS

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Każda osoba biorąca udział w projekcie ma zapewnione wyżywienie oraz dojazd do miejsca szkolenia, gdy szkolenie odbywać się będzie poza terenem naszej gminy.

Rekrutacja będzie dokonywana na podstawie wywiadu środowiskowego w terminie : I – II 2015r.
W wyniku przeprowadzonego naboru wyłonione zostanie 8 osób, które będą uczestniczyć w projekcie.

________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach podpisał aneks do umowy wydłużający okres realizacji projekt „Nowa szansa” do 30.06.2015r.
Ogólna wartość środków przyznanych na 2015r. : 60 564,47 zł, w tym: 52 908,75zł dofinansowanie , 7 655,72 zł wkład własny JST.

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

 1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
 2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach kierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
 • Osób w wieku aktywności zawodowej
 • Osób korzystających z pomocy GOPS - u

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 8 nowych osób bezrobotnych w tym 7 kobiet i 1 mężczyzn oraz będą kontynuować udział w projekcie osoby zrekrutowane w roku 2014 – 15 osób w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn.
W ramach projektu prowadzone będą :

 • warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna prowadzone przez doradcę zawodowego
 • warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna prowadzony przez psychologa
 • szkolenie zawodowe przygotowujące beneficjentów do zawodu Nowoczesny sprzedawca fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna w wymiarze 100 godzin
 • trening planowania budżetu domowego dla 23 osób (grupa osób zrekrutowanych w 2014r. i w 2015r. ) w wymiarze 16 godzin
 • Voucher na usługę fryzjersko-kosmetyczną dla 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna
 • wycieczka do Centrum Nauki i Badań Kopernik w Warszawie dla 50 osób w tym 23 uczestników projektu , 23 dzieci uczestniku projektu oraz 4 pracowników GOPS

________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż obecnie realizuje projekt systemowy „Nowa szansa ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi zostało objętych 23 osóby, w tym 15 osób w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn kontynuujących udział w projekcie z 2014r. oraz 8 osób rekrutowanych w 2015r. w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna. Osoby te korzystają z pomocy społecznej i chętnie nawiązały współpracę oraz spełniają wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.

W okresie od 23.02.2015r. do 27.02.2015r. zostały zrealizowane:
1. Warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin w których uczestniczyło 8 nowo rekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna

Gops 10thumbs  Gops 11thumbs

2.W okresie od 02.03.2015r. do 05.03.2015r. odbyły się warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin w których uczestniczyło 8 nowo zrekrutowanych osób w tym 7 kobiet i 1 mężczyzna

Gops 12thumbs