Urząd Gminy Nowe Ostrowy

WUP

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

 1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
 2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

 

Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach kierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
 • Osób w wieku aktywności zawodowej
 • Osób korzystających z pomocy finansowej GOPS - u

Aby móc uczestniczyć w projekcie trzeba spełnić łącznie wszystkie kryteria podane powyżej

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 15 osób bezrobotnych w tym (13 kobiet i 2 mężczyzn).
W ramach projektu prowadzone będą :

 • warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin dla 15 osób prowadzone przez doradcę zawodowego
 • warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin dla15 osób prowadzony przez psychologa
 • szkolenie zawodowe przygotowujące beneficjentów do zawodu Sprzedawca dla 15 osób w wymiarze 176 godzin
 • spotkanie świąteczne 15 osób
 • paczki żywnościowe dla 15 osób


Udział w projekcie jest bezpłatny.
Każda osoba biorąca udział w projekcie ma zapewnione wyżywienie oraz dojazd do miejsca szkolenia, gdy szkolenie odbywać się będzie poza terenem naszej gminy.

Rekrutacja będzie dokonywana na podstawie wywiadu środowiskowego w terminie : I – III 2014r. W wyniku przeprowadzonego naboru wyłonione zostanie 15 osób, które będą uczestniczyć w projekcie.

________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach realizuje projekt „Nowa szansa” na rok 2014.
Ogólna wartość projektu : 106 071,00 zł, w tym: 94 933,54zł dofinansowanie , 11 137,46 zł wkład własny JST.

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

 1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
 2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
 3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

Projekt „Nowa szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach kierowany jest do następującej grupy docelowej:

 • Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie
 • Osób w wieku aktywności zawodowej
 • Osób korzystających z pomocy GOPS - u


Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 15 osób bezrobotnych w tym (13 kobiet i 2 mężczyzn).
W ramach projektu prowadzone będą :
• warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin dla 15 osób prowadzone przez doradcę zawodowego
• warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin dla15 osób prowadzony przez psychologa
• szkolenie zawodowe przygotowujące beneficjentów do zawodu Sprzedawca dla 15 osób w wymiarze 176 godzin
• spotkanie świąteczne 15 osób
• paczki żywnościowe dla 15 osób

________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach informuje, iż obecnie realizuje projekt systemowy „Nowa szansa ”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi zostało objętych 15 osób, w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn. Osoby te korzystają z pomocy społecznej i chętnie nawiązały współpracę oraz spełniają wymogi dotyczące grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych.
W miesiącu lipcu zostały zrealizowane:
1. Warsztaty aktywizacji zawodowej w wymiarze 16 godzin w których uczestniczyło 15 osób w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn

 Gops 1thumbs       Gops 2thumbs

2.Warsztaty psychoedukacyjne w wymiarze 25 godzin w których uczestniczyło 15 osób w tym 13 kobiet i 2 mężczyzn

Gops 3thumbs

W okresie od 15.09.2014r. do 07.10.2014r. odbyło się szkolenie zawodowe „Przygotowanie do pracy w salonie kosmetycznym ” w wymiarze 100 godzin dla 4 osób (4 kobiety).

Gops 4thumbs Gops 5thumbs

W ramach projektu odbędzie się jeszcze drugie szkolenie zawodowe „Sprzedawca” w wymiarze 176 godzin dla 11 osób w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn w październiku i listopadzie.

________________________________________________________________________________________________

W ramach projektu w okresie od 20.10.2014r. do 19.11.2014r. odbyło się drugie szkolenie zawodowe „Sprzedawca” w wymiarze 176 godzin dla 11 osób w tym 9 kobiet i 2 mężczyzn.

Gops 6thumbs  Gops 8thumbs Gops 9thumbs

________________________________________________________________________________________________

 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „NOWA SZANSA ” W 2014 ROKU
W dniu 18 grudnia 2014r. odbyło się uroczyste spotkanie w Zajeździe „Arkadia” w Nartach 34 w którym uczestniczył Pan Zdzisław Kostrzewa - Wójt Gminy Nowe Ostrowy, Pan Jacek Olesiński – Przewodniczący Rady Gminy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach oraz Beneficjenci Ostateczni projektu „Nowa szansa”. Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu w 2014 roku.
W projekcie uczestniczy 15 osób ( w tym 2 mężczyzn i 13 kobiet). Aby uczestniczyć w projekcie należało zgłosić swoją chęć udziału w projekcie pracownikom GOPS w Nowych Ostrowach oraz spełnić łącznie następujące warunki:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP w Kutnie
 • być mieszkańcem gminy Nowe Ostrowy
 • być w wieku aktywności zawodowej
 • korzystać z pomocy GOPS w Nowych Ostrowach

Udział w projekcie jest bezpłatny


Beneficjenci Ostateczni skorzystali z:

 • warsztatów aktywizacji zawodowej – 16 h dla 15 osób
 • warsztatów psychoedukacyjnych – 25 h dla 15 osób
 • szkolenia zawodowego – „przygotowanie do pracy w salonie kosmetycznym” – 100 h dla 4 osób
 • szkolenia zawodowego „sprzedawca” – 176h dla 11 osób
 • vouchera na usługi fryzjersko - kosmetyczne – 15 osób
 • pomocy finansowej w ramach zasiłków celowych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Nowa szansa” w 2015 r. zapraszamy do GOPS w celu zgłoszenia chęci udziału.