Urząd Gminy Nowe Ostrowy

LOGOTYPY KOL EFRR pl

Gmina Nowe Ostrowy realizuje projekt pt. „Wykorzystanie Energii Słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialnego źródła energii. Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii.
Założeniem projektu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej pochodzącej z OZE w budynkach gospodarstw domowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy, a także uzyskanie oszczędności i optymalizacji kosztów zużycia tej energii. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się, w szczególności do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii cieplnej i elektrycznej z OZE w gospodarstwach domowych (budownictwo mieszkaniowe) i budynkach użyteczności publicznej, i tym samym do redukcji lub ograniczenia zużycia paliw konwencjonalnych, a przede wszystkim do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym woj. Łódzkiego. W tym celu zaplanowano inwestycję w trybie zaprojektuj-wybuduj, polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w 50 lokalizacjach (43 budynków prywatnych i 7 budynków Użyteczności publicznej) oraz instalacji kolektorów słonecznych w 37 lokalizacjach (gospodarstwa domowe), wraz z pracami infrastrukturalnymi i montażowymi.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez zaprojektowanie i wykonanie 50 instalacji fotowoltaicznych oraz 37 instalacji kolektorów słonecznych.
Całkowita wartość projektu 2 593 534,41 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 889 381,70 zł

logo wfosigw

Gmina Nowe Ostrowy zrealizowała zadanie pn. 

"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wołodrzy gm. Nowe Ostrowy dz. Nr 47/1 "


Wartość ogólna zadania: 455 185,65 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki: 398 061 zł


Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian i dachu, wymianie instalacji odgromowej, wymianie opraw oświetleniowych, uporządkowaniu istniejących przewodów elektrycznych i antenowych na elewacji budynki,  wymianie zaworów przygrzejnikowych na termostatyczne oraz wykonaniu izolacji przewodów instalacji c.o.

www.zainwestujwekologie.pl

 

WUP 

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

WUP

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt „Nowa szansa” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu „Nowa szansa” jest:

  1. pobudzenie aktywności wśród osób bezrobotnych z terenu naszej gminy
  2. zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
  3. zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Pierowa” została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Beneficjent projektu: Gmina Nowe Ostrowy.
Koszty całkowite realizacji operacji: 46388,12 zł.
Kwota dofinansowania operacji: 25000,00 zł.
Cel operacji: wzrost jakości życia mieszkańców sołectwa Woli Pierowa poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej jako miejsca integracji społeczności lokalnej.