Urząd Gminy Nowe Ostrowy

 

Zgodnie z art.. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • 14 dnia od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość spowodowana m.in. urodzeniem się dziecka, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania itp.

Wzór deklaracji do pobrania:

Deklaracja2015 1