--> Umieszczenie na liście osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Art. 21, ust. 1, pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014r.. poz.
150 z późn. zm.), uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego
  • zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny osiągających dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wniosek został złożony.


Opłaty:
Nie pobiera się opłat

Termin rozpatrzenia:
Rozpatrywanie przez Wójta Gminy wniosków złożonych w pierwszym półroczu danego roku nastąpi do końca lipca tego roku a wniosków złożonych w drugim półroczu nastąpi do końca stycznia roku następnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Brak – najem lokali zaliczany jest do stosunków cywilno- prawnych nie zaś administracyjnych.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach, pokój nr 12. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia zostaje przekazany do Komisji Mieszkaniowej w celu zaopiniowania.

Do pobrania: