Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, że dnia 31 grudnia 2012r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407).

 Wprowadza ona szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego tj.:

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące przy zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (wszystkie te czynności wykonujemy w jednym urzędzie, w którym dokonujemy zameldowania),
  • odstąpienie od konieczności zgłoszenia informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,
  • wydłużenie termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
  • wprowadzenie możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w formie, o której mowa w art. 33 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego,
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
  • zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i pracowników,
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy,
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.