Urząd Gminy Nowe Ostrowy

plakat o naborzeWójt Gminy Nowe Ostrowy– Gminny Komisarz Spisowy w Nowych Ostrowach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r do 9 lutego 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do pobrania: