Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W dniu 6 lipca 2020 r. w Gminie Nowe Ostrowy odbyło się uroczyste wręczenie grantów sołeckich jakie otrzymały sołectwa Grochów, Imielinek i Nowe Ostrowy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwota dofinansowania to 10 tys. zł dla każdego z sołectw do wykorzystania na różnorodne cele przyczyniające się do rozwoju sołectwa. W Grochowie pieniądze te będą wykorzystane do wykonania docieplenia budynku remizy OSP, w sołectwie Imielinek środki z grantu będą wykorzystane na zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, a  w Nowych Ostrowach będzie wykonany piłkochwyt - czyli wysokie ogrodzenie boiska zlokalizowanego przy budynku Urzędu Gminy.  Uroczystego wręczenia grantów sołeckich dokonał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, który pojawił się na uroczystości wraz z posłem na sejm RP Tadeuszem Woźniakiem. Pan Marszałek pogratulował wszystkim sołectwom i Wójtowi Gminy wyrażając przekonanie, że środki te przyczynią się do poprawy warunków życia w naszej małej społeczności.  Jak podkreślił Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak  wspólnoty samorządowe w całej Polsce postawiły na rozwój co widać w tej chwili, a pomoc w postaci uzyskanych grantów jest wynikiem kreatywności i pracowitości tych wspólnot.