Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thNowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567 i poz. 568) ustawodawca dodał art. 15q, zgodnie z którym rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju, i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku.
Wójt Gminy Nowe Ostrowy informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku została podjęta przez Radę Gminy Nowe Ostrowy uchwała Nr XVIII/122/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Ostrowy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ww. uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w dniu 15 maja 2020 roku (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 2835) i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 2020 roku. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 24 356 14 04 podatki.

1. Uchwała Nr XVIII/122/20 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowe Ostrowy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Dz. U. Woj. Łódzkiego poz. 2835)