Urząd Gminy Nowe Ostrowy

gmina thUrząd Gminy Nowe Ostrowy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształceniu nie podlegają grunty, na których znajdują się wyłącznie obiekty gospodarcze, choćby służyły prawidłowemu i racjonalnemu korzystaniu z budynków mieszkalnych znajdujących się na nieruchomości sąsiedniej. Przekształceniu nie podlegają również grunty uregulowane w odrębnych księgach wieczystych, na których nie zostały wzniesione budynki mieszkalne.

 W terminie 12 miesięcy ( do 31.12.2019r) od dnia przekształcenia Wójt Gminy wyda z urzędu, nieodpłatnie, zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zaświadczenia zawierać będą pełną informuję o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, o jej wysokości i zasadach wnoszenia.

Osoby, którym zależy na wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o jego wydanie. Zaświadczenie na wniosek wydawane jest za odpłatnością w wysokości 50 zł Na wniosek właściciela zaświadczenie będzie wydane w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni ( wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).
Ustawa stanowi, że opłaty przekształceniwe wnosi się w terminie do 31 marca danego roku. Termin ten jednak nie odnosi się do opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019. Z uwagi na przewidziany 12 miesięczny okres wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, który upłynie z dniem 2 stycznia 2020 r. wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.
Opłata przekształceniowa jednorazowa może zostać uiszczona dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie i po zgłoszeniu na piśmie zamiaru jej wniesienia. Na terenie gminy Nowe Ostrowy nie jest przewidziana bonifikata od opłaty jednorazowej.

W odniesieniu do nieruchomości nie objętych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. obowiązują przepisy dotychczasowe.