Urząd Gminy Nowe Ostrowy

asbestic-tile-g832d529e8 640Urząd Gminy Nowe Ostrowy informuje wszystkich mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy o możliwości uzyskania dofinansowania do 90 % kosztów kwalifikowanych na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym Gmina Nowe Ostrowy w imieniu mieszkańców deklarujących chęć pozbycia się materiałów zawierających azbest (np. pokrycia dachowego) może złożyć wspólny wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pomocy finansowej. Jednocześnie Gmina z własnych środków zamierza przekazać dotację w wys. 10%, tak by dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyniosło 100%.
Dofinansowanie obejmuje następujące koszty:
1. koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na nieruchomości Beneficjenta.
2. koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków o których mowa w pkt. 1 i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta.
3. w szczególności do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione na: demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest, przygotowanie do transportu, załadunek oraz transport, rozładunek, a także ich przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.
Uwaga.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów związanych z demontażem starej konstrukcji dachu.
W związku z powyższym osoby, które zamierzają skorzystać z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie pisemnego wniosku o zamiarze usunięcia tych wyrobów najpóźniej do dnia 13.03.2023r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy pokój Nr 1.
Po tej dacie tut. Urząd dokona oszacowania ilości wyrobów azbestowych, poznaczonych do usunięcia i unieszkodliwienia. W przypadku przystąpienia do programu odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz spełniania warunków określonych przez WFOŚiGW Gmina złoży wniosek na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.