Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie odpisu zupełnego/skróconego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy.

Opłaty:

  • opłata skarbowa za odpis skrócony aktu – 22 zł,
  • opłata skarbowa za odpis zupełny aktu - 33 zł.
    (opłata uiszczona w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Gminy Nowe Ostrowy BS Krośniewice o/Ostrowy 42-9023-0006-3900-4066-2000-0040).

Termin załatwienia sprawy: odpisy powinny być wydane bez zbędnej zwłoki, najczęściej w dniu stawienia się wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Ostrowach.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1986r.- prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania: