Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. (Dz.U. z 1999r. nr 45 poz. 453).

Wymagane dokumenty:

I etap

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 2. Załączniki:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Propozycja wskazania geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych

II etap

 1. Dokumentacja geodezyjna sporządzona przez upoważnionego geodetę

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Stanowisko odpowiedzialne:

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Tryb odwoławczy:

Rozstrzygnięcie organu administracyjnego

 1. Merytoryczna decyzja zatwierdzająca granice ustalone przez geodetę (art. 33 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). Strona niezadowolona z ustalenia granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 prawo geodezyjne i kartograficzne)
 2. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego jeżeli doszło do zawarcia ugody granicznej przed geodetą (art. 105 §1 KPA w związku z art. 31 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne) Z chwilą przekazania sprawy o rozgraniczeniu traci swoją moc i przestaje obowiązywać.
 3. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazania sprawy z urzędu do rozpatrzenia przez sąd (art. 34 ust. 3 prawo geodezyjne i kartograficzne)Decyzja umarzająca postępowanie o rozgraniczeniu wobec zawartej w tym postępowaniu ugody podlega zaskarżeniu odwołaniem do organu II instancji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Dodatkowe informacje

 • Po złożeniu wniosku do Wójta Gminy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na to postanowienie nie służy stronom zażalenie.
 • Czynności ustalenia przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt Wnioskodawcy
 • Po wykonaniu czynności terenowo – prawnych, geodeta przedkłada dokumentacje do zatwierdzenia.

Do pobrania: