Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
  2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783 ze zm).
  4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).


Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego wraz z odpowiednimi załącznikami

Opłaty skarbowe:
Za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru – 17,00 zł.
Za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru - brak opłat.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy;
  • przelewem na nr rachunku bankowego: 42 9023 0006 3900 4066 2000 0040

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłaty administracyjne:
Nie pobiera opłat

Termin rozpatrzenia:
Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stanowisko odpowiedzialne:
Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 1

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub wadliwego wypełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Kroki procedury:
Wniosek o nadanie numeru nieruchomości należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, pokój nr 12.

Do pobrania: