--> Podsumowanie środków pozyskanych w kadencji 2018-2024
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wykaz najważniejszych działań inwestycyjnych w ramach pozyskanych środków w wysokości 53 664 618,63 zł zrealizowanych w kadencji 2018-2024.

Dobiega końca kolejna kadencja (2018 – 2024) samorządu terytorialnego. Czas na podsumowanie, analizę efektów oraz dokonań samorządu Gminy Nowe Ostrowy i złożenie sprawozdania z naszej pracy. W szczególności chcemy przedstawić mieszkańcom naszej Gminy najważniejsze działania dotyczące zadań inwestycyjnych i innych przedsięwzięć w mijającym okresie. Ich skuteczna realizacja uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych w budżecie gminy środków finansowych przeznaczony na te cele. Bardzo istotne jest też umiejętne korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowych, z Unii Europejskiej, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Funduszu Polski Ład, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz innych fundacji i instytucji finansowych wspomagających realizację zadań. Dzięki pozyskaniu rekordowych środków zewnętrznych w kwocie ponad 53 mln złotych mogliśmy zrealizować inwestycje które niewątpliwie wpłynęły na rozwój Gminy Nowe Ostrowy stwarzając mieszkańcom lepsze warunki życia.
W trakcie trwania kadencji zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjne z niżej wymienionych, pozyskanych środków:

Środki pozyskane na inwestycje z zakresu ochrony powietrza i atmosfery. Środki finansowe pozyskane dla mieszkańców i obiektów gminnych

W ramach działań z zakresu odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zrealizowano dostawy i montaż 92 instalacji fotowoltaicznych do nieruchomości mieszkańców, 37 instalacji kolektorów słonecznych. Zrealizowano także wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców w ilości: 21 kotłów na gaz, 7 kotłów na paliwa stałe (główne pellet), 21 powietrznych pomp ciepła oraz 2 gruntowe pompy ciepła. Zrealizowano także dostawy instalacji PV do obiektów gminnych w ilości 7 szt. oraz dokonano wymiany kotłów węglowych na pompy ciepła gazowe w 3 obiektach gminnych (Szkoły Podstawowe i budynek Ośrodka Zdrowia).

Ochrona powietrza pompy ciepla Ostrowy 2 Ochrona powietrza pompy ciepla Ostrowy

Instalacje gazowych pomp ciepła w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach

 

OZE1 OZE2

Instalacje fotowoltaiczne instalowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy

2019

RPO WŁ 2014-2020

1 368 717,90 zł

2019

WFOŚiGW w Łodzi

252 055,00 zł

2.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w Gminie Nowe Ostrowy

2022-2024

RPO WŁ 2014-2020

3 776 157,52 zł

2022-2025

WFOŚiGW w Łodzi

329 852,00 zł

3.

Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy etap II

2023

RPO WŁ 2014-2020

687 760,50 zł

razem

6 414 542,92 zł

 Środki pozyskane na inwestycje z zakresu infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

Na inwestycje z zakresu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej pozyskano kwotę 3 076 690 zł.
W ramach infrastruktury rekreacyjnej powstała Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Bzówki, zagospodarowano na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe plac boiska w Ostrowach - Cukrowni oraz działkę znajdującą się przy Urzędzie Gminy w Nowych Ostrowach. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstały place zabaw w miejscowościach Grochów i Wola Pierowa. Z zakresu infrastruktury sportowej dokonano modernizacji boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie polegającej głównie na wymianie nawierzchni na nową bardziej bezpieczną. Wybudowano 3 nowe boiska sportowo - rekreacyjne ze sztuczną nawierzchnią w miejscowościach Nowe Ostrowy, Bzówki oraz Niechcianów. Największym zadaniem jest obecnie realizowana inwestycja polegające na przebudowie boiska w Ostrowach (przy Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler). Obejmuje ono przebudowę płyty boiska piłkarskiego z trawy z naturalną nawierzchnią wraz z montażem bramek, piłkochwytów, wiat z siedziskami zawodników rezerwowych, tablicy wyników, wykonanie 400 metrowej bieżni wokół boiska, budowę skoczni do skoku w dal i trójskoku, rozbiórkę istniejących pomieszczeń i budowa nowego pawilonu z szatniami, prysznicami i innymi pomieszczeniami stanowiącym zaplecze socjalne boiska. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

sport-rekreacja6 sport-rekreacja1 sport-rekreacja3

sport-rekreacja2 sport-rekreacja4 sport-rekreacja5

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt - msc. Bzówki

2018-2019

Ministerstwo Sportu

45 200,00 zł

2.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe działki nr ew. 31/3 obręb Nowe Ostrowy gmina Nowe Ostrowy

2019

PROW 2014-2020

87 630,00 zł

3.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-kulturalne działki nr ewid. 223, 224, obręb 0011 Ostrowy w jednostce ewidencyjnej Nowe Ostrowy  

2019

PROW 2014-2021

122 856,00 zł

4.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Nowe Ostrowy (Wykonanie nawierzchni i montaż osprzętu sportowego)

2020

PROW 2014-2022

87 630,00 zł

5.

Zagospodarowanie działki nr 64 na potrzeby placu zabaw wraz z elementami siłowni w miejscowości Grochów

2021

PROW 2014-2023

80 983,00 zł

6.

Zagospodarowanie działki nr 122 na potrzeby placu zabaw wraz z elementami siłowni w miejscowości Wola Pierowa

2021

PROW 2014-2024

93 896,00 zł

7.

Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Imielno gmina Nowe Ostrowy wraz z wykonaniem siłowni plenerowej oraz zakupem wyposażenia boiska

2022

Województwo Łódzkie

100 000,00 zł

8.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w msc. Bzówki

2023

PROW 2014-2024

230 657,00 zł

9.

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Niechcianów

2023

PROW 2014-2025

227 838,00 zł

10.

Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy

2023-2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

2 000 000,00 zł

razem

3 076 690,00 zł

Środki pozyskane na inwestycje z zakresu infrastruktury wodno - ściekowej

 Największą zrealizowaną inwestycją z zakresu gospodarki wodno - ściekowej była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy etap I. W ramach zadania wykonano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Ostrowy i Grodno oraz sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Ostrowy o długości 5 776,66 mb wraz z 93 przykanalikami. Została także wykonana tłocznia w zbiorniku PEHD fi 2000 z automatyką i wyposażeniem oraz pomiarem ścieków. Druga część zadania to budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy o łącznej długości 248,20 mb. do byłych budynków kolejowych. Pozyskano także środki z WFOŚiGW w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców z 70 % dofinansowaniem gdzie wykonano 48 przyłączy do budynków mieszkańców. Obecnie realizowana jest inwestycja związana z drugim etapem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Ostrowy i Wołodrza i budową nowej oczyszczalni ścieków w Ostrowach - na ten cel pozyskano kwotę ponad 6 mln zł. W ramach tego działania został także zakupiony nowy ciągnik rolniczy, przyczepa asenizacyjna oraz urządzenie do udrażniania  kanalizacji i dren.

 wod-kan2

     Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I

2021-2023

PROW 2014-2024

2 000 000,00 zł

2021-2024

WFOŚiGW w Łodzi

1 592 143,00 zł

2.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – etap I”

2022-2023

WFOŚiGW w Łodzi

150 840,00 zł

3.

Budowa 25 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy

2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

307 987,00 zł

4.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków”

2023-2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

6 000 080,00 zł

razem

10 051 050,00 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie transportu i komunikacji

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwoliły podnieść standard funkcjonowania linii komunikacyjnych na terenie gminy oraz utworzyć nowe linie o zasięgu powiatowym.   W ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych powstała linie powiatowa Bzówki - Kutno, która jest odpowiedzią za zapotrzebowania mieszkańców. Linia powstała w związku z likwidacją linii komunikacyjnej przez innego przewoźnika. W ramach tej linii mieszkańcy z mniejszych miejscowości mają możliwość skorzystania z linii autobusowych i dojazdu do Kutna.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie użyteczności Publicznej

2020

Łódzki Urząd Wojewódzki

81 599,81 zł

2.

Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie użyteczności Publicznej

2021

Łódzki Urząd Wojewódzki

238 710,26 zł

3.

Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie użyteczności Publicznej

2022

Łódzki Urząd Wojewódzki

249 589,80 zł

4.

Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie użyteczności Publicznej

2023

Łódzki Urząd Wojewódzki

245 833,83 zł

5.

Dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na linie użyteczności Publicznej

2024

Łódzki Urząd Wojewódzki

254 639,70 zł

razem

1 070 373,40 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury drogowej

W ramach inwestycji drogowych dotychczas zmodernizowano ponad 12 km dróg znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy. Zostały wybudowane także chodniki oraz miejsca parkingowe. Inwestycje drogowe realizowane były w miejscowościach: Ostrowy, Ostrowy-Cukrownia, Wola Pierowa, Zieleniec, Kołomia, Lipiny, Imielno, Grochów, Bzówki, Wołodrza i Perna. W ramach obecnie trwających i już pozyskanych środków zostaną przebudowane drogi w miejscowości Nowe Ostrowy, droga powiatowa w Ostrowach przebiegająca obok szkoły do Nowej Wsi, drogi gminne i powiatowe w mniejszych miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy. W ramach już pozyskanych środków zmodernizowanych zostanie kolejne ponad 15 km dróg znajdujących się na terenie Gminy.

drogi-lipiny drogi-skwer-cukrownia

drogi - gminna Cukrownia drogi parking Cukrownia

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Przebudowa drogi gminnej nr 102315E Wołodrza - Perna gmina Nowe Ostrowy

2020

Fundusz Dróg Samorządowych

268 467,00 zł

2.

Przebudowa drogi gminnej nr 102856E w miejscowości Bzówki gmina Nowe Ostrowy

2020-2021

Fundusz Dróg Samorządowych

206 944,00 zł

3.

Remont drogi gminnej nr 102329E w miejscowości Grochów gmina Nowe Ostrowy

2020

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

101 910,78 zł

4.

Remont drogi gminnej nr 102320E w miejscowości Ostrowy gmina Nowe Ostrowy

2021

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

62 630,00 zł

5.

Modernizacja sieci drogowej w północnej części Gminy Nowe Ostrowy

2022-2023

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

7 220 000,00 zł

2022-2024

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

192 013,00 zł

6.

Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy

2023-2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

5 000 000,00 zł

7.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGR-em Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E

2023-2025

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

2 000 000,00 zł

8.

Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej

2023-2025

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

8 000 000,00 zł

9.

Przebudowa drogi gminnej nr 102332E w miejscowości Imielinek

2024

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

543 020,00 zł

razem

23 594 984,78 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury mieszkaniowej

Podstawowym celem gospodarczym utworzonej spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej Sp. z o.o., której Gmina Nowe Ostrowy jest jednym ze wspólników jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Nowopowstałe mieszkania mają  być alternatywą dla osób, których nie stać na kredyt mieszkaniowy z uwagi na brak zdolności kredytowej.  Mają zapewnić również możliwość najmu lokali mieszkalnych z możliwością dojścia do własności lokali. Budynki mieszkalne wybudowane przez spółkę będą mogły dzięki temu służyć realizacji zadania własnego Gminy Nowe Ostrowy tj. zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy.  Została zaproponowana wstępna lokalizacja, na której ma powstać budynek wielorodzinny wraz z miejscami postojowymi. Szacunkowa ilość mieszkań- 22, szacunkowa liczba miejsc postojowych- 25.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa

2024

Budżet Państwa

3 000 000,00 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury oświetleniowej

Środki pozyskane z Rządowego Programu "Rozświetlamy Polskę" pozwolą wymienić wszystkie oprawy znajdujące się na terenie Gminy na oprawy typu LED. Gmina Nowe Ostrowy pozyskała dofinansowanie z 9 edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych pn. "Rozświetlamy Polskę". W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest wymiana opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe LED, które będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowych modyfikacji. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Ostrowy

2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

943 920,00 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury oświatowej 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie dotyczyło zakupu doposażenia kuchni w zakresie urządzeń gastronomicznych oraz remont zaplecza kuchennego i stołówki /jadalni/ w Szkole Podstawowej w Ostrowach. W 2023 roku pozyskano środki na kompleksową termomodernizację szkół podstawowych. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie następujących prac w  szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy tj. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co oraz grzejników, wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz montaż automatycznych bezdotykowych baterii umywalkowych. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

Stolowka szkola ostrowy1  Stolowka szkola ostrowy2

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Zakupu doposażenia kuchni w zakresie urządzeń gastronomicznych oraz remont zaplecza kuchennego i stołówki /jadalni/ w Szkole Podstawowej w Ostrowach

2021

Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

79 998,28 zł

2.

Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy

2023-2024

WFOŚiGW w Łodzi

1 825 836,00 zł

         

razem

1 905 834,28 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury społecznej i zadań związanych z integracją mieszkańców

 Środki pozyskane z Rządowego Programu "Senior+" pozwoliły na utworzenie dwóch klubów seniora na terenie Gminy Nowe Ostrowy w Ostrowach - Cukrowni i Imielnie. W ramach środków pozyskanych na utworzenie klubu zostały wykonane prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w budynku dawnego przedszkola w Ostrowach oraz budynku strażnicy w Imielnie. W ramach powstania klubu dokonano także zakupu wyposażenia  takiego jak sprzęt RTV, AGD, zakup mebli oraz urządzeń do ćwiczeń. Gmina Nowe Ostrowy w każdym roku funkcjonowania klubów pozyskuje także dofinansowanie na zapewnienie szeregu działań edukacyjnych, prozdrowotnych oraz integracyjnych skierowanych dla członków klubu seniora.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +"
w Ostrowach-Cukrowni

2020

Rządowy Program "Senior+"

105 434,16 zł

2.

Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior +"
w Imielnie

2021

Rządowy Program "Senior+"

199 981,89 zł

3.

Utrzymanie i funkcjonowanie klubu "Senior+"
w Ostrowach-Cukrowni w 2021 roku

2021

Rządowy Program "Senior+"

22 350,72 zł

4.

Utrzymanie i funkcjonowanie klubu "Senior+"
w Ostrowach-Cukrowni w 2022 roku

2022

Rządowy Program "Senior+"

25 291,02 zł

5.

Utrzymanie i funkcjonowanie klubu "Senior+"
w Ostrowach-Cukrowni w 2023 roku

2023

Rządowy Program "Senior+"

30 192,23 zł

6.

Utrzymanie i funkcjonowanie klubu "Senior+"
w Imielnie w 2022 roku

2022

Rządowy Program "Senior+"

15 068,20 zł

7.

Żyj bezpiecznie w Gminie Nowe Ostrowy - środki na Kół Gospodyń Wiejskich

2023

Fundusz Sprawiedliwości

20 000,00 zł

8.

Utrzymanie i funkcjonowanie klubu "Senior+"
w Imielnie w 2023 roku

2023

Rządowy Program "Senior+"

19 510,54 zł

razem

437 828,76 zł

klub senior imielno1 klub senior imielno2

Wyposażenie klubu „Senior+” w Imielnie

klub senior ostrowy1 klub senior ostrowy2

Wyposażenie klubu „Senior+” w Ostrowach-Cukrowni

Środki pozyskane na zadania z zakresie infrastruktury społecznej i zadań związanych z integracją mieszkańców

Dofinansowania pozyskane z programów "Sołectwo na plus" pozwoliły zrealizować szereg zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sołeckiej. Wykonano remonty budynków gminnych oraz stworzono place zabaw.

 Solecka-Grochow Solecka - Grodno

Solecka - Imielinek  Solecka - Miksztal

 

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Wykonanie ogrodzenia – piłkochwytów na boisku sportowo – rekreacyjnym w msc. Nowe Ostrowy”

2020

Program Sołectwo na plus

9 999,21 zł

2.

Zakup kontenera na świetlicę wiejską wraz z montażem w msc. Imielinek

2020

Program Sołectwo na plus

10 000,00 zł

3.

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grochowie - wykonanie docieplenia i elewacji

2020

Program Sołectwo na plus

10 000,00 zł

4.

Budowa placu zabaw w miejscowości Grodno

2021

Program Sołectwo na plus

10 000,00 zł

5.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnie

2021

Program Sołectwo na plus

10 000,00 zł

6.

Budowa placu zabaw w miejscowości Miksztal

2021

Program Sołectwo na plus

10 000,00 zł

7.

Remont budynku Strażnicy w Bzówkach

2022

Program Sołectwo na plus

12 000,00 zł

8.

Remont budynku strażnicy w Woli Pierowej

2022

Program Sołectwo na plus

12 000,00 zł

9.

Zakup sceny mobilnej oraz sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwie Ostrowy

2023

Program Sołectwo na plus

12 000,00 zł

10.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Miksztalu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy

2023

Program Sołectwo na plus

12 000,00 zł

11.

Remont części dachu budynku strażnicy w miejscowości Grochów

2023

Program Sołectwo na plus

12 000,00 zł

razem

119 999,21 zł

Środki pozyskane na zadania z zakresu podnoszenia kompetencji i wyposażenia placówek oświatowych 

Największym zadaniem była realizacja projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Nowe Ostrowy".  W ramach zakresu rzeczowego projektu zostały wykonane prace remontowo – adaptacyjne (malowanie ścian, wymiana okien). Zakupiono także  rolety wewnętrzne, wyposażenie szatni (m.in. meble), wyposażenie do sali (m.in. meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne) oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw. Kwota dofinansowania: 503 591,00 zł. Ponadto pozyskano dofinansowania na zakup ponad 50 sztuk laptopów dla szkół, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych np. monitorów interaktywnych oraz zakup materiałów.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Nowe Ostrowy

2023

RPO WŁ 2014-2020

503 591,00 zł

2.

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach

2023

WFOŚiGW w Łodzi

59 997,34 zł

3.

Program Aktywna Tablica - zakup materiałów dydaktycznych

2020

Program Aktywna Tablica

28 000,00 zł

4.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - zakup materiałów dydaktycznych

2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

14 500,00 zł

5.

Program Zdalna Szkoła - zakup laptopów

2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

45 000,00 zł

6.

Program Zdalna Szkoła 2 - zakup laptopów

2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2021

44 998,00 zł

7.

Program Labolatoria przyszłości

2021

Ministerstwo Edukacji

90 000,00 zł

razem

786 086,34 zł

srodki-oswiata-labolatoria1 srodki-oswiata-labolatoria2 srodki-oswiata-ekopracownia 1

Środki pozyskane na zadania z zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

Działania dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych pozwoliły na zakup nowej infrastruktury informatycznej dla Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. W ramach działań z tego zakresu odbyły się szkolenia dla mieszkańców gminy. Samorząd pozyskał także środki na zakup laptopów w ramach projektu "Granty PGR", łącznie zakupiono i przekazano 34  laptopy dla dzieci z terenu gminy.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

2019

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

74 160,00 zł

2.

Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2023

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2021

82 887,24 zł

3.

Rozwój Cyfrowy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina

2023

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2022

100 340,70 zł

4.

Poprawa poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy

2024

Program Cyberbezpieczny Samorząd

267 117,00 zł

razem

524 504,94 zł

 kompetencje-cyfrowe1 kompetencje-cyfrowe2

Środki pozyskane na zadania z zakresie usuwania i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Zadania stanowiły kontynuację zadań w ramach których gmina pozyskiwała środki dla mieszkańców przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2021 roku

2021

WFOŚiGW w Łodzi

29 084,00 zł

2.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Ostrowy w 2023 roku

2023

WFOŚiGW w Łodzi

32 197,00 zł

razem

61 281,00 zł

Środki pozyskane przez gminę oraz jednostki OSP na podniesienie standardu wyposażenia jednostek

Samorząd gminy wspólnie z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy pozyskiwał środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, które przyczyniły się do podniesienia standardów jednostek. Największym zadaniem był zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na który gmina pozyskała 74 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości.

OSP1 1 OSP2

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Grochowie

2023

WFOŚiGW w Łodzi

25 000,00 zł

2.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ostrowy Cukrownia

2023

WFOŚiGW w Łodzi

25 000,00 zł

3.

Zwiększenie potencjału ratowniczo gaśniczego OSP województwa łódzkiego OSP Ostrowy-Cukrownia

2023

Województwo Łódzkie

20 000,00 zł

4.

Zakup lekkiego używanego pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Wola Pierowa

2023

Fundusz Sprawiedliwości

74 000,00 zł

razem

144 000,00 zł

 Środki pozyskane na zadania z zakresie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych

Zadania stanowiły kontynuację zadań w ramach których gmina pozyskiwała środki dla mieszkańców przeznaczone na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzenia z działalności rolniczej

2021

NFOŚiGW

11 073,00 zł

2.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzenia z działalności rolniczej

2023

NFOŚiGW

9 450,00 zł

razem

20 523,00 zł

Środki pozyskane na zadania inwestycyjne poprzez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

źródło dofinansowania

środki pozyskane

1.

Remont budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Wołodrza, gm. Nowe Ostrowy

2023-2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

743 000,00 zł

2.

Przebudowa dróg w sołectwie Grochów

2024

Polski Fundusz Inwestycji Strategicznych

743 000,00 zł

razem

1 513 000,00 zł

Podsumowanie:

Łącznie gmina Nowe Ostrowy pozyskała w mijającej kadencji kwotę 53 664 618,63 zł na realizację zadań inwestycyjnych, programów społecznych i innych przedsięwzięć.

Zadania na które Gmina Nowe Ostrowy złożyła wnioski o dofinansowanie i obecnie czekamy na rozstrzygnięcie naborów:

Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy
Niniejszy projekt polega na wykonaniu 116 instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy (106 jednostek) oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy (10 jednostek). W ramach zadania zostanie wykonana także dostawa i montaż 68 szt. powietrznych pomp ciepła, z czego 63 pompy zainstalowane zostaną w nieruchomościach należących do mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy i 5 pomp na budynkach użyteczności publicznej.

Lepsza edukacja w Szkołach Podstawowych w Gminie Nowe Ostrowy - wsparcie kształcenia ogólnego!
Głównym celem projektu oraz podmiotem i zakresem jego realizacji jest poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych z terenu Gminy Nowe Ostrowy. W ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez kursy i studia podyplomowe oraz zakup pomocy edukacyjnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2148 E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581 położonej w miejscowościach Wołodrza, Grodno, Miksztal, gmina Nowe Ostrowy. Droga o łącznej długości 5,41 km

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy-etap II”

Zadanie obejmuje uzyskanie dofinansowania do wykonania przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy w miejscowościach Nowe Ostrowy i Wołodrza. W ramach projektu zostanie wykonanych 40 przyłączy, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na nawet 80 % dofinansowania do wykonania przyłącza.

1.

Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy

2024-2025

UE Perspektywa 2021-2027

6 343 708,54 zł

 2.

Lepsza edukacja w Szkołach Podstawowych w Gminie Nowe Ostrowy - wsparcie kształcenia ogólnego!

2025-2026

UE Perspektywa 2021-2027

762 421,99 zł

3.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2148E Kajew - Wołodrza – st. Kolejowa Ostrowy do drogi nr 581

2024-2025

UE Perspektywa 2021-2027

6 194 513,67 zł

4.

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy-etap II”  

2024

WFOŚiGW w Łodzi

140 060,00 zł

Razem środki finansowe na które złożono wnioski o dofinansowanie

13 440 704,20 zł

  Wydarzenia, imprezy i okoliczności okolicznościowe organizowane w Gminie Nowe Ostrowy

W Gminie Nowe Ostrowy w trakcie trwania kadencji odbywały się cyklicznie uroczystości o charakterze patriotycznym:  z okazji Obchodów Święta Konstytucji 3 maja, w związku z wybuchem II wojny światowej oraz z okazji Narodowego Dnia Niepodległości przy pomniku ku czci pracowników Cukrowni Ostrowy i wszystkich mieszkańców gminy Nowe Ostrowy poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 oraz przy zbiorowych mogiłach wojennych kolejarzy poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowanych na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Woli Pierowej. Podczas uroczystości składane były symboliczne biało-czerwone wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przez delegacje składające się z: dzieci z Gminnego Przedszkola w Ostrowach, uczniów szkół z terenu Gminy: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie oraz Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Urzędu Gminy oraz delegację Ochotniczej Straży Pożarnej.

uroczustosci-patriotyczne 1 uroczustosci-patriotyczne 2
 uroczustosci-patriotyczne 3 uroczustosci-patriotyczne 4

W 2023 roku po kilku latach przerwy został zorganizowany XIX Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych – Szlakiem Walk nad Bzurą. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą była jednym z punktów rajdu. Podczas uroczystości uczniowie przedstawili przygotowaną akademię, przypominając odwagę, bohaterstwo i męstwo żołnierzy walczących w Bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Po uroczystości oficjalnej uczestnicy rajdu złożyli kwiaty i oddali hołd przy tablicy upamiętniającej walki nad Bzurą w 1939 roku. Kolejnym punktem obchodów był żołnierski poczęstunek oraz kontynuacja zmagań - wykonanie poszczególnych zadań sprawnościowych przez uczestników rajdu – w tym konkurencja strzelania do celu. Przybyli goście mogli podziwiać wystawę zabytkowych pojazdów rajdowców. Miłośnicy i właściciele starych motocykli co roku będą mogli spotykać się w gminie Nowe Ostrowy.

rajd bzura 1 rajd bzura 2

rajd bzura 3 rajd bzura 4

W roku 2022 na boisku sportowo – rekreacyjnym w Ostrowach – Cukrowni odbyła się po raz pierwszy w gminie Nowe Ostrowy impreza o charakterze integracyjno –kulturalnym pn. „Sołtysiada”. W turnieju uczestniczyły drużyny z poszczególnych sołectw w różnego rodzaju przygotowanych konkurencjach.  Od tego roku impreza wpisana została w kalendarz stałych imprez na terenie Gminy Nowe Ostrowy, „Sołtysiada” odbyła się w kolejnym 2023 roku i będzie kontynuowana w następnych latach. W trakcie trwania kadencji dla mieszkańców naszej gminy zorganizowane zostały koncerty noworoczne podczas których swoją obecnością zaszczycili nas min. Emilia Zielińska – Ruta, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, Paweł Zielak, Marcin Janiszewski, Katarzyna Kołodziejczyk, Marcin Fidos, Karol Domański oraz Andrzej Cierniewski. Koncerty odbywały się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie. Jedną z najważniejszych imprez kulturalnych na terenie naszej gminy były  dożynki gminne. Zgodnie z tradycją uroczystość Święta Plonów rozpoczyna msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach. Następnie już na boisku rekreacyjno – sportowym w Ostrowach – Cukrowni odbywa się obrzędowa część uroczystości oraz występy artystyczne wykonawców, którzy swoim programem wspaniale rozbawiały zgromadzoną publiczność. Na zakończenie imprezy co roku odbywała się impreza taneczna.

dozynki1 1 dozynki1 2

dozynki1 3 soltysiada 1

soltysiada 2 soltysiada 3

soltysiada 4 koncert noworoczny 1

koncert noworoczny 2 koncert noworoczny 3

 W trakcie trwania kadencji przy udziale Nadleśnictwa Kutno zorganizowane zostały również rajdy rowerowe podczas których uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z informacjami o rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Nowe Ostrowy.

rajd rowerowy 1 rajd rowerowy 2