--> Udostępnianie danych jednostkowych
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

W dniu 1 lipca 2019r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010r.  o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r., poz. 1016), która w istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw z zakresu udostępniania danych jednostkowych  z rejestru PESEL. Od dnia 1 lipca 2019r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Proces wnioskowania o dane z rejestru PESEL uległ decentralizacji. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć  w dowolnym organie gminy na ternie kraju.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych
z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy. W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast w roku 2020 okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 stycznia a zakończy 31 grudnia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy, policja, komornicy sądowi, a także inne osoby, pod warunkiem wskazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

W przypadku powołania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty itd.

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje do osoby poszukiwanej z pismem, zawierającym podstawowe informacje o wnioskodawcy, zakresie żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój nr 7, Tel 24/356-14-01

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) wynosi - 31 zł.,
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi – 17 zł.

Opłaty można wnieść w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
BS Krośniewice O/Ostrowy 17 9023 0006 3900 4066 2000 0490.

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana  w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Termin realizacji wniosku o udostępnienie danych jednostkowych - niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1382 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r., poz.2482),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r., poz. 2523 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570).

Załączniki:
- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na postawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.