--> Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Nowe Ostrowy lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Nowych Ostrowach
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłaty:

  • 17 zł- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
  • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowe Ostrowy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23),

Załączniki: