--> Zameldowanie na pobyt czasowy
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Wypełniony formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego” z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuję się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.108 ust. 1 pkt. 2 lub art.206 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenien na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
 • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

W celu zameldowania na pobyt czasowy nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu czasowego– wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy.

Opłaty:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlega czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23).

Inne informacje:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia.
Zameldowanie na charakter rejestracyjny.

Załączniki: