--> Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zameldowanie wraz z uzasadnieniem
  • Wypełniony formularz ”zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowe z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

  • 10 zł- opłata skarbowa za wydanie decyzji,
  • 17 zł- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80
99-350 Ostrowy
Pokój 7, nr tel. 24 356-14-01

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (DZ.U. z 2010r. poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz.23).

Inne informacje:

Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Załączniki: