--> Stałe odpady komunalne
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Czysta gmina

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Nowe Ostrowy podobnie jak w całym kraju zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy zostali zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a gminy do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów.
Gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiorem odpadów objęła nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Natomiast nie przejęła obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych tj. szkoły, urzędy, punkty handlowe i gastronomiczne oraz inne, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są indywidualnie zawierać umowę z firmą odbierającą odpady.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r., poz. 19) w całym kraju zostały ujednolicone zasady segregacji odpadów oraz wprowadzono odpowiednie oznakowanie i kolorystykę pojemników na odpady. W związku z tym dokonano pewnych zmian w dotychczas obowiązującym na terenie Gminy Nowe Ostrowy systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2018r. Szczegóły wprowadzonych zmian znajdują się w poniższych zakładkach.

harmonogram      deklaracja 

recygling       pszok

zasady segregacji     prawo

podmioty odbierajace      podmioty odbierajace2

 wykaz adresow

ulotka thumbs