--> Dowody osobiste
Urząd Gminy Nowe Ostrowy
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło na platformie www.ePUAP.gov.pl centralną usługę, z użyciem której można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Wymagane Dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych - skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa - skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty - ważny paszport (do wglądu).

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Adres pod którym możemy sprawdzić poprawność zdjęcia do dowodu osobistego: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu
Więcej informacji na stronie obywatel.gov.pl

Opłaty: Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy: 30 dni.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80, 99-350 Ostrowy, pokój 7, tel. 24/356-14-01

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzna i warstwę elektroniczną.

Warstwa graficzna zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie ) dowodu osobistego jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).
Nawiązanie połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym za pośrednictwem czytnika kart wymaga podania numeru CAN.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:

 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia
 • certyfikat podpisu osobistego
 • certyfikat potwierdzenia obecności
 • przestrzeń umożliwiającą do zamieszczenia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego

Użycie w/w certyfikatów jest możliwe po ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego własnych kodów, które następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze:

 • dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia – kod PIN 1 (4 cyfry)
 • dla certyfikatu podpisu osobistego - kod PIN 2 (6 cyfr).

Zmianę kodów PIN 1 i PIN 2 można dokonać za pomocą dotychczasowych kodów lub kodu odblokowującego – kodu PUK.
Odblokowanie kodu PIN 1 i PIN 2 następuje za pomocą kodu PUK.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, osoby która posiada zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenia tego certyfikatu, albo – w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Osoby, które nie będą zainteresowane korzystaniem z powyższych funkcjonalności, będą mogły zrezygnować z ich aktywacji i nie będą musiały ustalać żadnych kodów. Można będzie aktywować tylko jeden certyfikat i dla niego ustalić kod PIN a zrezygnować z aktywowania drugiego. Potem w dowolnym momencie można będzie przyjść do urzędu i aktywować ten drugi certyfikat i do niego ustalić kod PIN.

Odbiór dowodu osobistego:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia albo osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy).
 • Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu,
 • Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w siedzibie urzędu,
 • Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

Dowody osobiste wydane przed 4 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Unieważnienie dowodu osobistego:

 1. z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
 3. z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, o ile wcześniej nie został unieważniony,
 4. po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności dotyczących zmiany danych, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę,
 5. z dniem upływu ważności dowodu osobistego,
 6. po 14 dniach od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej,
 7. z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400)

Załączniki:
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego: klinij, aby pobrać
- Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: kliknij, aby pobrać
- Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym: klinij, aby pobrać
- Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym: kliknij, aby pobrać
- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: kliknij, aby pobrać