--> Nieczystości ciekłe
Urząd Gminy Nowe Ostrowy

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadać dowody uiszczania opłat za te usługi.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr VII/41/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Ostrowy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r., poz.1380) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszcza się pozbywanie nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz w roku.

Podmioty mające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na terenie Gminy Nowe Ostrowy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujące podmioty:

  1. MARPOL Mariusz Lewandowski, Ostrowy 47, 99-350 Ostrowy,
  2. Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno,
  3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach, ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowe Ostrowy