Urząd Gminy Nowe Ostrowy

UCHWAŁA NR XV/98/12
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Ostrowy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala, co następuję:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Nowe Ostrowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 26/V/2003 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Ostrowy zmieniona uchwałą nr 33/VI/2003 z dnia 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 93, poz. 877 i 878).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Statut Gminy Nowe Ostrowy